Andrzej Dyszak

Recenzje wydawnicze

Prof. Andrzej S. Dyszak w latach 2005-2020 przygotował  blisko 40 recenzji artykułów do czasopism naukowych („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia”, „Conversatoria Linguistica”, „Prace Językoznawcze”, „Etnolingwistyka”, „Biuletyn PTJ”, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK”, „Respectus Philologicus”, „Język Polski”) oraz innych periodyktów (Świat Słowian w języku i kulturze, Polszczyzna regionalna), a także rozdziałów/artykułów w pracach zbiorowych:
Preteksty – Teksty – Konteksty pod red. M. Barańskiego i Z. Trzaskowskiego (2007)
Słowa
 bez tajemnic  t. 1 pod red. B. Milewskiej i D. Maryn-Stachurskiej (2016).

Recenzuje zbiory artykułów doktoranckich, redagowane już cyklicznie przez prof. UJK Stanisława Cygana (Język jako świadectwo kultury... – 4 tomy).

Jest recenzentem monografii zbiorowej pt. Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania pod red. P. Żmigrodzkiego (2018) oraz kilku monografii autorskich:
S. Cygan Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku (2010),
A. Gałczyńska Od oswajania świata do jego współtworzenia (2014),
W. Wojtanowska Język kluczem do kultury. Anna Wierzbicka i Naturalny Metajęzyk Semantyczny (2018),
M. Ruszkowski Słownik nazw miejscowości województwa świętokrzyskiego (2020).

Od roku 2002 – jako rzeczoznawca MEN – opiniował do druku ponad 50 podręczników  szkolnych (opinie językowe, merytoryczne i dydaktyczne) i programów nauczania.