Andrzej Dyszak

Recenzje na awans naukowy

I. Recenzje w przewodach doktorskich

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Zimnego pt. Kreacja obrazów świata w tekstach reklamowych, UAM 2002

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Pawlickiego pt. Językowe aspekty aktu hipnotycznego, UJK 2019

II. Recenzje w przewodach habilitacyjnych

Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. Orzeczenia syntetyczne konstytuujące elementarne struktury zdaniowe oraz dorobku naukowego dr Iwony Benenowskiej, UAM 2010

Recenzja rozprawy habilitacyjnej pt. Ojców mowę znać należy oraz dorobku naukowego dr Anety Lewińskiej, UG 2012

III. Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w przewodzie profesorskim dra hab. Marka Cybulskiego (na podstawie pracy Rola nazw własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej), UG 2020