Andrzej Dyszak

Publikacje

Począwszy od roku 1987 opublikowałem ponad dwieście prac autorskich i współautorskich, w tym: 13 książek (5 monografii, 4 słowniki, 3 podręczniki i 1 skrypt), artykuły w czasopismach krajowych (m.in. „Etnolingwistyka”, „Język Polski”, „Studia Językoznawcze”) i zagranicznych („PHILOLOGY”), rozdziały w pracach zbiorowych (m.in. w tomach pokonferencyjnych i księgach jubileuszowych), oraz zredagował 9 tomów czasopisma „Linguistica Bidgostiana” i 4 woluminy serii wydawniczej Linguistica Bidgostiana. Series Nova.

Więcej zob. pliki do pobrania.