Andrzej Dyszak

Bydgoska szkoła składniowa

Twórcą bydgoskiej szkoły składniowej jest Andrzej Otfinowski, uczeń Witolda Taszyckiego (promotor jego pracy magisterskej Nazwy miejscowe powiatu sandomierskiego w XVI w., UJ 1952) i Henryka Misza (promotor jego rozprawy doktorskiej Rzeczownik odsłowny ze stanowiska syntaktycznego, UMK 1972).

   

W swoich monografiach: Z zagadnień transformacyjnego opisu elementarnych struktur zdaniowych (Bydgoszcz 1982, rec. Stanisław Karolak) i Z zagadnień transformacyjnego opisu złożonych struktur zdaniowych. Elementarne struktury zdaniowe prymarnie matrycowe (Bydgoszcz 1986, rec. Kazimierz Polański) A. Otfinowski zaproponował oryginalną koncepcję dwóch typów struktur zdaniowych: elementarnych (ESZ) i złożonych (ZSZ). 

ESZ jest realizacją semantycznej struktury jednopredykatowej. Struktura zdaniowa nie jest elementarna, jeśli zawiera wykładniki innego predykatu niż ten, którego wykładnikiem jest orzeczenie syntetyczne lub odpowiednia część orzeczenia analitycznego. 

ZSZ wyraża przynajmniej dwie struktury predykatowo-argumentowe (da się ją ująć jako wynik transformacji zbiorczej dokonanej przynajmniej na dwu ESZ). W ramach tej teorii A. Otfinowski skupił swoją uwagę na elementarnych strukturach zdaniowych prymarnie matrycowych (ESZmp) jako składnikach struktur wyjściowych ZSZ.

Zob. więcej: Bydgoska szkoła transformacyjnego opisu składni polskiej